top of page

ИМАМ ЕДНА МЕЧТА

YELLO_ARR.png
DOUBLE ARROWS.png

СТРАТЕГИЯ
 

вЕНЕЛИН СТОЙЧЕВ
социолог

YELLO_ARR.png
YELLO_ARR.png
header-largo-dream-en.jpg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

246760131_1284341395342786_2063418098398599054_n.jpg
DOCUM.png

Основната цел на проекта „Имам една мечта” е да апробира, приложи и разпространи нови иновативни методи за овластяване на уязвими групи (ромски жени и девойки) чрез застъпничество и чрез въвеждане на иновативен метод от Норвегия, съдържащ обучения за развитие на личностните умения и директно застъпничество  чрез визуални методи, култура и фолклор, делиберативни обсъждания и др.

Самото застъпничество е базирано на:
а) развитие на личностни умения и самоувереност и
б) прилагане на иновативни норвежки модели за директно застъпничество чрез изкуство и култура. 

Задачите на настоящия проект са:
а) да изгради вътрешна (ромските общности) и външна (общественото мнение) среда, която да зачита ромската жена като личност и в същото време
б) да даде инструменти на ромските жени да се отстояват като субекти, които могат да се борят за правата, интересите и мечтите си

 

Информационната кампания по проекта ще достигне до поне 25 000 души от обществото и до поне 5 000 роми; иновативните методи за овластяване чрез застъпничество ще се апробират в 6 града; 60 ромски жени ще развият личностни умения и знания за овластяване чрез директно застъпничество; поне 120 души ще участват в обсъжданията по проекта (индикатори: бр. участници в проекта -120 души; бр. ползватели на резултатите от проекта – 10 000 ромски жени, девойки и деца).

Проектът ще се изпълнява главно в ромския кв. „Изток” на гр. Кюстендил, като останалите 5 града с ромски общности, които ще бъдат включени активно в реализацията на дейностите по проекта, са Дупница, Благоевград, Радомир, Сливен и Ботевград.

bottom of page