top of page

Сдружение „Ларго“ обявя процедура за избор на изпълнител за създаване и управление на подсайт
Сдружение „Ларго“ обявява процедура за избор на изпълнител с предмет "Изпълнение на дейности по комуникация по проекта - създаване и управление на подсайт /на български и английски език, чийто права ще принадлежат единствено и само на Възложителя/ към основния сайт на Сдружението https://www.largo-bg.com/ по проектно предложение с вх. № ACF/709 „Имам една мечта (гражданска инициатива за овластяване на ромски жени чрез директно застъпничество)“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.


Прогнозна стойност в лева: 4 694,00 лв. (четири хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и нула ст) лева с ДДС.


Място за изпълнение на услугата: България


Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.


Срокът за получаване на офертите е 20.01.2022 г., 23.59 ч.


Пълен текст на публичната покана можете да изтеглите тук

Необходими документи за кандидатстване в процедурата за избор на изпълнител:


При възникнали въпроси, може да се свържете с Възложителя, чрез e-mail:largo_2007@abv.bg или GSM:0895723803

64 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page